• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору

27 лютого 2023

Пам’ятка суб’єктам господарювання щодо включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва

Головне управління Держпродспоживслужбив Запорізькій області

Відповідно до статті 12 Закону України «Про насіння і садивний матеріал» (далі – Закон) (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-15#Text) фізичні особи-підприємці та юридичні особи, що мають наміри виробляти насіння і садивний матеріал з метою подальшої реалізації, за умови дотримання майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин, повинні подати заяви щодо їх включення до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва (Далі – Реєстр).

Подаються заяви за формами, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 червня 2016 року №198 «Про затвердження форм заяв, які подаються для включення заявника до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва та для внесення змін до відомостей, які містить такий реєстр» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0894-16#n6).

Звертаємо увагу, що заяву необхідно подати до початку проведення польового оцінювання посівів (насаджень), оскільки проведення польового оцінювання насінницьких посівів та насаджень з подальшою видачею сертифікатів, що дають право на реалізацію насіння, передбачено лише у суб’єктів, занесених до Реєстру.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року №882 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва» визначений механізм ведення Реєстру https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2016-%D0%BF#n9

Держателем Реєстру є Мінагрополітики, яке забезпечує його ведення.

Заява може бути подана у письмовій формі на адресу: Прийом заяв здійснюється за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 24, Мінагрополітики або на електронну адресу ua_seeds@ukr.net (на період воєнного стану). Контактна особа: Шутенко Таїса Олександрівна тел.: 044-363-08-45, email: t.shutenko@minagro.gov.ua. Відповідальність за достовірність поданих відомостей несе заявник.

Надання адміністративної послуги «Включення до Державного Реєстру суб'єктів насінництва та розсадництва» є безкоштовною.

Мінагрополітики, яке після отримання заяви перевіряє правильність її оформлення та достовірність поданих заявником відомостей, має право подавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування запити щодо перевірки достовірності інформації, зазначеної в заяві.

Реєстр містить такі відомості про суб’єктів насінництва та розсадництва:

 • найменування (прізвище, ім’я та по батькові) суб’єкта насінництва та розсадництва, його місцезнаходження (місце проживання);

 • наявність у штатному розписі спеціаліста відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва або наявність відповідної кваліфікації для організації насінництва та/або розсадництва безпосередньо у фізичної особи - підприємця;

 • наявність матеріально-технічної бази, необхідної для провадження господарської діяльності у сфері насінництва та/або розсадництва;

 • ботанічний таксон, назва сорту, категорія (генерація) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до виробничої програми;

 • номер та дата видачі документа, на підставі якого фізичною особою - підприємцем або юридичною особою набуто право на використання сорту.

Рішення про включення фізичної особи - підприємця або юридичної особи до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва або про відмову у включенні до цього реєстру приймається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, протягом 10 календарних днів з дня надходження заяви.

Підставами для відмови у включенні до Реєстру є:

 • невідповідність поданих документів вимогам Закону;

 • виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

Якщо протягом строку розгляду заяви центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, не прийме рішення про включення або вмотивовану відмову у включенні до Реєстру, фізична особа-підприємець або юридична особа має право на виробництво насіння і садивного матеріалу для їх реалізації без включення до Реєстру з останнього дня розгляду заяви.

Підставою для прийняття Мінагрополітики рішення про виключення суб’єкта насінництва та розсадництва з Реєстру є:

 • подання суб’єктом насінництва та розсадництва заяви про його виключення з Реєстру;

 • неподання суб’єктом насінництва та розсадництва протягом десяти робочих днів з дня настання змін оновлених відомостей про ботанічний таксон, найменування сорту, категорію (генерацію) та кількість (обсяг) насіння, садивного матеріалу, включеного до його виробничої програми, або номера та дати видачі документа, на підставі якого набуто право використання сорту;

 • систематичне грубе порушення законодавства у сфері насінництва та розсадництва;

 • припинення юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

 • З порядком включення до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва можна детально ознайомитися на порталі Дія:

https://guide.diia.gov.ua/view/vkliuchennia-do-reiestru-subiektiv-nasinnytstva-ta-rozsadnytstva-3cba4a0f-d364-466a-96bd-fdeb77b23ab1

 

 • При включенні до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва фізичні особи-підприємці та юридичні особи набувають низки прав та обов’язків.

 

Суб’єкти насінництва та розсадництва мають право:

 • на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів сортів рослин (клонів, ліній, гібридів першого покоління) перехреснозапильних культур перед іншими товаровиробниками;

 • вимагати відшкодування завданих збитків від перехресного запилення посівів перехреснозапильних культур іншим сортом внаслідок порушення їхнього права на перевагу при розташуванні насіннєвих посівів, встановленого Законом;

 • звертатися до відповідних органів виконавчої влади або до суду в разі порушення прав, наданих їм Законом;

 • брати участь у виконанні державних цільових програм щодо виробництва насіння і садивного матеріалу;

 • брати участь у формуванні державного резервного насіннєвого фонду.

 

Суб’єкти насінництва та розсадництва зобов’язані:

  • дотримуватися майнових прав інтелектуальної власності на сорти рослин при виробництві та реалізації насіння і садивного матеріалу;

  • дотримуватися технологічних і методичних вимог у сфері насінництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, біологічних і урожайних властивостей сорту та посівних якостей насіння і садивного матеріалу;

  • гарантувати відповідність насіння і садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовим і посівним (товарним) якостям, зазначеним у сертифікатах на насіння і садивний матеріал;

  • зберігати дублікати проб насіння і садивного матеріалу (відповідно до біологічної здатності) упродовж строку дії сертифікатів на насіння або садивний матеріал;

  • вести щодо кожного сорту насінницьку документацію за встановленими формами і зберігати її протягом трьох років;

  • дотримуватися встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного матеріалу;

  • відшкодовувати матеріальні збитки споживачу в разі реалізації йому некондиційного насіння чи садивного матеріалу;

  • здійснювати внутрішньогосподарський контроль за виробництвом та обігом насіння і садивного матеріалу;

  • посадові особи суб’єкта насінництва та розсадництва в разі проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва зобов’язані сприяти посадовим особам, які здійснюють державний контроль у сфері насінництва та розсадництва, у виконанні їхніх повноважень.

 • Також доводимо до відома, що згідно зі статтею 28 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно із законом.

 • Суб’єкт насінництва та розсадництва позбавляється права займатися виробництвом, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу шляхом виключення з Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва у разі систематичного грубого порушення ним законодавства у сфері насінництва та розсадництва.

 • Накладення стягнення не звільняє винних осіб від відшкодування збитків у випадках і порядку, передбачених законом.

 • Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачено накладання штрафів на осіб, що порушують порядок та умови ведення насінництва та розсадництва. Об’єктом правопорушення є суспільні відносини у галузі насінництва та розсадництва. Об’єктивна сторона цього правопорушення полягає у здійсненні дій або бездіяльності, що порушують встановлений порядок та умови ведення насінництва та розсадництва.

До них, згідно зі статтею 104–1 Порушення порядку та умов ведення насінництва та розсадництва, належать: Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого порядку. Суб’єктами цього правопорушення можуть бути як громадяни, так і посадові особи, до компетенції яких належать контроль за додержанням порядку та умов ведення насінництва та розсадництва та тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 • Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України від 16.11.2022 № 2763-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення законодавства у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва і розсадництва у відповідність із положеннями законодавства Європейського Союзу» набрання чинності, якого відбудеться 10.06.2023, статтю 28 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» доповнено частиною п’ятою такого змісту:

«Умисне виробництво та/або заготівля, та/або пакування, та/або маркування, та/або затарювання, та/або пропонування до продажу, та/або зберігання фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу з метою продажу - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб - від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з конфіскацією фальсифікованої продукції, обладнання для вироблення фальсифікованого насіння та/або садивного матеріалу».


ВІДЕОСЮЖЕТИ